Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Leski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców prawnych i adwokatów:

  - poniedziałek   w godz. 13.00 – 17.00
  - wtorek    w godz. 10.00 – 14.00
  - środa  w godz. 11.00 – 15.00
  - czwartek w godz. 11.00 – 15.00
  - piątek w godz. 13.00 – 17.00
 

2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie - tel. 13 463 16 80

  - poniedziałek   w godz. 13.00 – 17.00   
  - wtorek    w godz.   9.00 – 13.00
  - środa  w godz.   9.00 – 13.00
  - czwartek w godz.   9.00 – 13.00
  - piątek w godz.   9.00 – 13.00


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - osoba winna przedłożyć  oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Osoba uprawniona, o której mowa powyżej przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) -  osoba winna przedłożyć ważną  Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj Dz. U. z 2014 r. poz. 1206) -  osoba winna przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba winna przedłożyć  ważną legitymację  weterana albo legitymację  weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
- która nie ukończyła 26 lat – osoba winna przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
- która ukończyła 65 lat- osoba winna przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty – osoba  winna przedłożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej - wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania  z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe i  nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych powyżej.

EDUKACJA PRAWNA

Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zdania  z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
- możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;
- prawach i obowiązkach obywatelskich;
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
- mediacji oraz sposobach pozasądowych rozwiązywania sporów;
- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Koordynatorem utworzenia i pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony Starostwa Powiatowego w Lesku jest Czesław Gawłowski - Sekretarz Powiatu - tel. 13 469 7124; sekretarz@powiat-leski.pl

źródło: http://www.powiat-leski.pl
 

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2016-03-04
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 14:28

Infolinia 987

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987.
Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

 

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki noclegowe dla osób bezdomnych:
15 dla mężczyzn (w tym 1 hostel),
5 dla kobiet,
2 dla kobiet z dziećmi
oraz 2 tzw. łączone.
Łącznie placówki dysponują 838 miejscami stałymi – statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 199 osób, co daje łącznie 1037 miejsc. Ponadto 100 placówek prowadzi wsparcie w zakresie dożywiania.
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2016-03-04
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 14:25
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-04-04 09:25
infolinia
801 120 002

Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00,
w niedzielę i święta w godz. 8.00-16.00.
W środy w godz. 18.00-22.00 dyżurują prawnicy,
w pozostałe dni – konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Telefoniczna poradnia prawna
22666 2850

Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00
 
Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
-wsparcie psychologiczne,
-informacje oprawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie,
-pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", oferująca pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Oferta Pogotowia jest wciąż ulepszana i poszerzana. Nowością są konsultacje prowadzone w językach angielskim, rosyjskim i migowym.

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.
 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2016-03-03
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 14:14
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2016-11-22 14:23
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
 

Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 

Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewniają bezpłatne wsparcie osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.


Wsparcie jest udzielane stosownie do potrzeb, w pierwszej kolejności mieszkańcom Podkarpacia.
Aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do jednego z Ośrodków prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie
ul. Fredry 4 pokój nr  57 i 58 (na 4 piętrze)
tel. 017/ 86 20 122, 796 600 429

Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Tyczynie, ul.  Św. Krzyża 14,
w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10,
w Dębicy, ul. Krótka 4,
w Sędziszowie Małopolskim, ul. Potockich 17,
w Leżajsku, ul. Kopernika 8,
w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26


Na spotkanie ze specjalistą lub w kwestii uzyskania innego rodzaju wsparcia można umówić się telefonicznie lub po osobistym zgłoszeniu się do Ośrodka.


Rodzaje wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu.

3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 nr 1510 z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

4. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1457 z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.

5. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

6. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwiedzających kwalifikacje zawodowe.

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.

8. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

9. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

10. zakup urządzeń i wyposażenia

Żeby otrzymać pomoc należy wcześniej umówić się u osoby pierwszego kontaktu pod nr telefonu:

17 8620122 lub 796600429 bądź osobiście w godzinach pracy Ośrodków.


 

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2017-03-06
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2017-03-06 14:36
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-05-08 14:44
Ostatnio dodane
Treści
data dodania: 2019-06-19
data dodania: 2019-06-19
data dodania: 2019-05-08
data dodania: 2019-05-08
Newsletter
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leskuul. Parkowa 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 66 51 email: mgopslesko@interia.pl
Wygenerowano: 23 października 2019r. 23:13:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.