Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku informuje, że
od dnia 21 kwietnia 2020 r.

obowiązuje nowy rachunek bankowy jednostki w Banku Gospodarstwa Krajowego
14 1130 1105 0005 2489 9920 0001

dotychczasowy numer konta bankowego obowiązuje do dnia 27 kwietnia 2020 r.
i ewentualne wpłaty powinny zostać uregulowane maksymalnie do tego terminu
więcej
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2020-04-20
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2020-04-21 00:00
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2020-04-21 13:08
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku
prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
urzędnicze ds obsługi księgowości budżetowej
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku

szczegóły w załączeniu
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2020-02-26
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2020-02-26 00:00
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2020-02-26 14:48
więcej
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2020-02-17
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2020-02-20 15:23

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Lesku

informuje, że karty na żywność wydawaną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

w Podprogramie 2019

wydawane będą przez pracowników socjalnych

od dnia 09 grudnia 2019 r. od godz. 7:30 do godz. 10:30

 

kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania tej formy wsparcia wynosi:

- 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

- 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2019-11-21
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2019-11-21 11:30
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-11-21 11:31
   

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Lesku

wspólnie z CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII RODZINNEJ w Sanoku

zapraszają rodziców oraz opiekunów na otwarte warsztaty i zajęcia edukacyjne,

których celem będzie m.in. poszerzenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie roli i funkcji rodzin, nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz kształtowania umiejętności komunikacyjnych

Spotkania odbędą się  w dniu 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku

 

Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 800 i będzie skierowane do mężczyzn – ojców, opiekunów.

Tematyka spotkania skierowana jest do mężczyzn posiadających dzieci
i zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w obszarze opiekuńczo-wychowawczym. Trzygodzinny program ma na celu wskazanie jak ważną rolę odgrywa ojciec zarówno w prawidłowym rozwoju dzieci, jak i w strukturze rodziny, jako całości.

 

Drugie spotkanie rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie skierowane do rodziców, dziadków oraz innych opiekunów faktycznych.

Proponowany trening kompetencji komunikacyjnych pokaże jak rozmawiać i dochodzić do porozumienia z drugim człowiekiem, jak rozmawiać z dziećmi szanując ich potrzeby oraz jak sprawnie komunikować się niezależnie od wieku w jakim jesteśmy.

 

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2019-11-12
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2019-11-13 12:38
Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego rodziny na wszystkie dzieci do 18 roku życia
 Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku, ul. Parkowa 1,
I piętro, pok. nr 102, nr 103 i nr 104 do godziny 13-tej.


Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Natomiast w przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem/dziećmi wymagane jest dostarczenie wyroku sądu.


Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga już wydania decyzji.
Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.


Wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej (bardzo prosimy o podawanie adresu e-mail we wniosku) informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Terminy wypłaty świadczenia wychowawczego uzależnione będą od miesiąca złożenia wniosku i wynosić będą maksymalnie:
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.
 
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/siedem-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500

Wzór wniosku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego
 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2019-06-18
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2019-06-19 15:05
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-06-28 13:59
DOBRY START 300+
Dobry Strat. 300+ dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochody rodziny.
Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców:
– wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka;
– ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach przez obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać od 1 lipca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Natomiast wnioski od 1 sierpnia będzie można składać w formie tradycyjnej tj. papierowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku, ul. Parkowa 1, I piętro, pok. nr 102, nr 103 i nr 104 do godziny 13-tej.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji.

Konieczność wydania decyzji dotyczy wyłącznie sytuacji odmowy przyznania świadczenia lub uznania wypłaconego świadczenia Dobry Start za nienależnie pobrane.


Informacja o przyznaniu świadczenia Dobry Start zostanie przekazana na wskazany w niniejszym wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany.
Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, istnieje możliwość odebrania informacji osobiście w organie rozpatrującym wniosek (o takiej możliwości informację uzyskają Państwo przy odbieraniu wniosku od wnioskodawcy).


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosków na ich rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r. Wniosek złożony po upływie wyznaczonego terminu pozostanie bez rozpatrzenia.

Wzór wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-dobry-start
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2019-06-18
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2019-06-19 14:53
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-06-28 14:08
W związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych, w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Naszej Gminy o przekazywanie informacji, dotyczących miejsc przebywania osób bezdomnych /klatki schodowe, dworce, altany śmietnikowe, piwnice i inne podobne miejsca/.

Przekazanie takiej informacji pozwoli dotrzeć pracownikom socjalnym
oraz policji do osób bezdomnych, przebywających w miejscach dotychczas nie rozpoznanych i pomoże udzielić im pomocy.

Informacje można przekazywać
do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku,
pod numerami telefonów:

13 469 66 51
13 469 83 13

Załączniki:

osoby bezdomne_ogłoszenie Plik pdf 48.40 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2019-02-06
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2019-02-06 14:21
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2019-02-06 14:24
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku
prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
Asystenta Rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesku

szczegóły w załączeniu
 

Załączniki:

Asystent Rodziny - ogłoszenie Plik pdf 249.55 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2017-12-06
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2017-12-06 13:21
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2017-12-06 13:22

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”,
dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.
 
Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

źródło: http://www.policja.pl
 
„Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS.
Usługa jest bezpłatna. 
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2016-10-13
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 15:01
Polska Policja stworzyła narzędzie, które ma szansę identyfikować i przedstawiać skalę i rodzaj zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie powinna przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinna, zdaniem pomysłodawców, stać się KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.
Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów 
i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
źródło: http://www.policja.pl/
 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa NIE SŁUŻY do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

POTRZEBĘ PILNEJ INTERWENCJI
należy zgłaszać
z numerów alarmowych: 112, 997.

Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
 

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.


 

Podmiot publikującyBIP
WytworzyłMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku2016-10-13
Publikujący Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 14:50
Modyfikacja Anna Mozoła - administrator BIP 2016-10-13 14:55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leskuul. Parkowa 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 66 51 email: mgopslesko@interia.pl
Wygenerowano: 25 listopada 2020r. 20:17:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.